Ajuda

Ajuda

Per tal de dur a terme aquesta quantificació ambiental de les PMA cal considerar que l’usuari/a haurà d’omplir un formulari amb dades de la seva pròpia explotació/empresa. Com més exactes siguin les dades aportades, més exactes seran els resultats. Tanmateix, l’eina permet a l’usuari comparar l’impacte ambiental de les seves PMAs respecte les dades de referència per al seu producte i baula.

Instruccions

1

Completar el qüestionari ("Formulari") amb la major precisió possible d'acord a les unitats de mesura indicades.

2

En alguns casos hi ha diferents possibilitats per escollir d’una llista desplegable, triar aquella per la qual es disposi d'informació més detallada. Per altres directament caldrà posar els vostres valors.

3

L'eina proporciona uns valors de referència, respecte als quals seran comparades les dades introduïdes, en cas de desconeixement, es poden utilitzar els valors de referència.

4

Hi ha tres baules, producció primària, comerç engròs en origen i comerç engròs en destí per a les quals es demana informació. L'usuari pot triar la opció oportuna (baula o baules per les que tingui dades reals), la resta els càlculs es faran en funció dels valors de referència.

Preguntes més freqüents

Icono para desplegar Com es calcula l’impacte ambiental de les PMA?

L’eina per a la quantificació de l’impacte ambiental de les pèrdues i el malbaratament alimentari segueix el marc de referència de la ISO 14040 i utilitza la metodologia de càlcul d’impacte ambiental proposada a la iniciativa de la Comissió Europea Product Environmental Footprint (PEF).

Icono para desplegar Què és la PEF?

La PEF (Petjada Ambiental de Producte, en anglès, Product Environmental Footprint) és el mètode proposat a la iniciativa de la Comissió Europea (CE). La CE el defineix com el mètode per mesurar i comunicar l’impacte ambiental potencial del cicle de vida d'un producte o resultat d'un estudi PEF basat en el Mètode PEF. Tot i això, es troba en vies de consolidació, essent provisionals els mètodes de càlcul d’impacte emprats en algunes categories.

Icono para desplegar Quines bases de dades s’han utilitzat per al càlcul de la petjada ambiental?

S’han utilitzat les bases de dades d’Ecoinvent i Agribalyse, essent adaptades a les condicions locals sempre que ha estat possible.

Icono para desplegar Qui pot utilitzar l’eina? A quin perfil d'usuari va dirigida?

Qualsevol usuari amb dades pròpies de les baules incloses en l'abast de l'estudi (PP, CEO, CED) que treballi amb algun dels productes ja inclosos en l’eina.

Icono para desplegar Les dades que s'introdueixen a l’eina són anònimes/confidencials?

Ara com ara no es recullen les dades, l’eina es troba en fase de prova. En futures versions sí que es pretén que l’eina serveixi per a recollir dades, previ permís de l'usuari (es preguntarà si es volen registrar les dades). En aquest cas, les dades només s’utilitzarien per anar formant una base de dades anònima i així disposar de dades de referència anuals de Catalunya per a cada cultiu.

Icono para desplegar Els resultats de l’eina poden utilitzar-se per a fins comercials (màrqueting) del producte?

Els resultats d'aquesta eina no equivalen a un certificat ambiental. La CE està treballant en l'harmonització del sistema d'etiquetes ambientals i, quan s'implementi aquest sistema, la metodologia que s’utilitzarà estarà en línia amb la metodologia emprada per a desenvolupar aquesta eina. Per tant, ens serveix per a fer-nos una idea sobre en quin punt ens trobem ambientalment, quins són els nostres punts ambientalment febles i en què podem anar treballant per millorar.

Icono para desplegar Els meus resultats es poden comparar amb resultats d’altres països de la comunitat europea?

Si bé l’eina s’ha dissenyat amb la intenció d’incloure la majoria d’escenaris possibles a l’hora de produir/processar un producte, podrien restar excloses petites particularitats de cadascun dels sistemes productius/centrals de comercialització en el càlcul de la petjada ambiental. Tot i que el resultat és prou acurat, es recomana prendre’l com a una orientació sobre les actuacions de millora aplicables més que com a resultat absolut amb finalitats comparatives.

Icono para desplegar Puc utilitzar l’eina per calcular la petjada ambiental d’una altra regió que no sigui Catalunya?

Tot i que l’eina de quantificació de les PMA s’ha dissenyat seguint la metodologia PEF (els estudis PEF pretenen ser comparables entre mateixos productes), el càlcul de les PMA està enfocat exclusivament a la regió de Catalunya. Per aquest motiu, els resultats no serien representatius d’altres regions, tot i això, permetria identificar quin tipus de dades serien necessàries en cas de voler realitzar la petjada ambiental dels productes inclosos en la present eina. Pel cas de regions d’España, els resultats serien molt similars, pel que fa a altres països de la UE, els resultats podrien ser força diferents.

Icono para desplegar D’on provenen i què signifiquen els valors de referència que s’utilitzen per comparar amb els resultats de les PMA de la meva activitat?

Els valors de referència de les PMA provenen de les diagnosis de les pèrdues i el malbaratament alimentari a Catalunya realitzades al llarg dels últims anys. Els valors de referència s’han calculat considerant una situació representativa sobre la producció/comercialització d’un producte a Catalunya en un any concret.

Icono para desplegar En què es diferencia aquesta d'altres eines?

Aquesta eina està en línia amb la PEF, la iniciativa de la Comissió Europea. En aquest sentit, s’inclouen totes les categories proposades en aquesta metodologia i que conformen la petjada ambiental. Tot i ser resultats provisionals pel que fa a alguna de les categories, es tracta de la metodologia que pretén ser la línia de futur a seguir. Així mateix, és més detallada en els càlculs (aproximacions locals, menys valors per defecte)

Així mateix, aquesta eina mesura la petjada ambiental específica de les PMA.

Comença la teva quantificació